عاقل،عالم،دین دار
54 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 11:10:00 AM
موضوع: تبلیغ

قبل از محرم سر کلاس تفسیر استاد نکته مهمی را به ما گفت.

>کسی که می خواهد برای تبلیغ دین برود، باید سه ویزگی داشته باشد: عاقل باشد، عالم باشد، و دین دار باشد.اما اگر هر سه خصوصیت را نداشت لااقل عاقل و عالم باشد و اگر این دو خصلت را هم با هم نداشت، حنماً عاقل باشد.

یعنی در درجه بندی و رتبه بندی شده: 1. عقل 2. علم 3. دینداری