اهالی تفکر
66 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 11:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

می گویند وقتی یک خارجی به دهی رفته بود، در آنجا با یک دهاتی روبرو می شود، هر سوالی از او می پرسد این روستایی جوابهای خیلی نغز و پخته ای به او می دهد. خارجی می گوید که تو اینها را از کجا می دانی؟ جواب می شنود:

ما چون سواد نداریم، فکر می کنیم.